Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 22.04.2021 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.)

zwołuję na dzień 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 1400  w trybie zdalnym

XXV Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

Porządek obrad:

  1.  Otwarcie  XXV  Sesji  Rady Miejskiej  w  Krapkowicach  i  stwierdzenie prawomocności obrad.
  2.  Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z działalności w okresie między sesyjnym od 25.02.2021r. 
  3.  Zapytania i interpelacje radnych niezwiązane z tematami obrad- odpowiedzi w pkt.13  porządku obrad.
  4. Sprawozdanie z rocznej działalności Spółki DELFIN,WTZ,OPS,SDŚ oraz sprawozdanie  merytoryczne i finansowe z działalności KDK i MiGBP.,
  5.  Ocena zasobów pomocy społecznej.
  6.  Informacja nt. udzielonych zamówień  publicznych w 2020 roku i w I kw. 2021 r.
  7. Sprawozdanie na temat Wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
  8. Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z kanalizacją sanitarną Gminy Krapkowice
  9. Stan przygotowań i zabezpieczeń Gminy w razie wystąpienia powodzi.
10. Sprawozdanie z realizacji rocznego  Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania gminy.  
11. Informacja nt. udziału Sołectw Gminy Krapkowice w programie Odnowa Wsi. Plan na 2021rok.  Informacja nt. wykorzystania funduszów sołeckich.
12. Podjęcie uchwał:

 1. Projekt uchwały nr 1 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/306/2009 RM z 30.12.2009 r. dot. ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania na terenie miasta Krapkowice (projekt uchwały z 24.03.2021 r.);
 2. Projekt uchwały nr 2  w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok (projekt  uchwały z 07.04.2021 r.);
 3. Projekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej   (projekt  uchwały z 07.04.2021 r.)
 4. Projekt uchwały nr 4 w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych     (projekt uchwały z 07.04.2021 r.);
 5. Projekt uchwały nr 5 w sprawie udzielenia dotacji na remont organów w kościele p.w.św. Rocha w Dąbrówce Górnej (projekt uchwały z 01.04.2021 r.);
 6. Projekt uchwały nr 6 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w rejonie  ulic: Opolskiej, Limanowskiego i  Papierników w Krapkowicach ( projekt uchwały z 31.03.2021r.)
 7. Projekt uchwały nr 7 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żywocice  (projekt uchwały z 31.03.2021 r.);
 8. Projekt uchwały nr 8   w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości (projekt uchwały z  17.02.2021 r.);
 9. Projekt uchwały nr 9 w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu (projekt uchwały z  31.03.2021 r.);
 10. Projekt uchwały nr 10  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom (projekt uchwały z 07.04.2021 r.);
 11. Projekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku (projekt  uchwały z  24.03.2021 r.);
 12. Projekt uchwały nr 12 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych (projekt uchwały z 25.03.2021 r.);
 13. Projekt uchwały nr 13  w sprawie zmiany uchwały nr XXII/269/2020 z 17.12.2020r.  w sprawie określenia  górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości (projekt uchwały z 07.04.2021 r.);
 14. Projekt uchwały nr 14   w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji  w roku 2021 (projekt uchwały z 07.04.2021 r.);
 15. Projekt uchwały nr 15 w sprawie dotacji na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach  (projekt uchwały z 07.04.2021r.);
 16. Projekt uchwały nr 16 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 08.04.2021 r.);
 17. Projekt uchwały nr 17 w sprawie  aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016- 2023 (projekt uchwały z 09.04.2021r);
 18. Projekt uchwały nr 18 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień  złożenia  wniosku  o przyznanie  dodatku mieszkaniowego (projekt uchwały z 12.04.2021r).

        13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt. 3 porządku obrad oraz
              w okresie międzysesyjnym.

        14. Wolne wnioski i zapytania radnych.

        15. Zakończenie XXV  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Bernard Friedla

 

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1 w sprawie strefy płatnego parkowania.pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok z 22.04.2021 zip.x.pdf
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie zmiany wpf z 22.04.2021.zip.x..Kopia.pdf
PDFProjekt uchwały nr 4 w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf
PDFprojekt uchwały nr 5 w sprawie dotacji-kościół- Dąbrówka Górna.pdf
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie przystąpienia do mpzp w rejonie ulic Opolskiej, Limanowskiego i Papierników w Krapkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały nr 7 w sprawie przystąpienia do zmiany mpzp wsi Żywocice.pdf
PDFProjekt uchwały nr 8 w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości z dnia 17 lutego 2021 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 9 w sprawie zgody na ustanowienie służebności przesyłu z dnia 31 marca 2021 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom.pdf
PDFprojekt uchwały nr 11 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku z dnia 24.03.2021.pdf
PDFprojekt uchwały nr 12 w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług z dnia 25.03.2021.pdf
PDFprojekt uchwały nr 13 w sprawie zmiany górnych stawek opłat z dnia 7.04.2021.pdf
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Policji w roku 2021.pdf
PDFProjekt uchwały nr 15 w sprawie dotacji na zakup samochodu osobowegodla Kom Powiatowej Policji w Krapkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały nr 16 w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych.pdf
PDFProjekt uchwały nr 17 w sprawie aktualizacji LPR.pdf