Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIV Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach - 25.02.2021 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn.zm.)

zwołuję na dzień 25 luty 2021 r. (czwartek) o godz. 1400 w trybie zdalnym 
XXIV Sesję Rady Miejskiej w Krapkowicach

1. Otwarcie  XXIV  Sesji  Rady Miejskiej  w Krapkowicach  i  stwierdzenie  prawomocności  obrad.
2.Sprawozdanie Burmistrza Krapkowic z  działalności  w  okresie między sesyjnym od 17.12.2020 r. do 25.02.2021 r.
3. Zapytania i  interpelacje radnych niezwiązane  z  tematami  obrad- odpowiedzi w pkt.9 porządku obrad.
4. Informacja   z  realizacji  programów  gminnych:  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy i  Ochrony Ofiar Przemocy  w  Rodzinie, Przeciwdziałania Narkomanii, Wspierania Rodziny.
5. Przyjęcie Programu z działalności kulturalnej Gminy Krapkowice na 2021 rok.
6. Informacja  na  temat  realizacji uchwał  Rady Miejskiej  dot. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
7.Informacja  z  realizacji uchwały w  sprawie  uchwalenia  Regulaminu  o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) projekt uchwały nr 1-  zmieniający uchwałę  Nr XV/179/2020  Rady Miejskiej  w  Krapkowicach z dnia  27 lutego  2020 r.  w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Gospodarki i Finansów i wyboru przewodniczącego komisji (projekt uchwały z 08.02.2021 r.); 

b) projekt uchwały nr 2- zmieniający  uchwałę nr XV/181/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 27  lutego 2020 r. w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  i wyboru przewodniczącego (projekt  uchwały z 08.02.2021 r.);

c) projekt uchwały nr 3-  w sprawie zaliczenia drogi ul. Obuwników w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych (projekt uchwały 15.01.2021r.);

d) projekt uchwały nr 4 -  w  sprawie powierzenia wykonania niektórych  zadań  własnych Gminy Krapkowice  z zakresu gospodarki  komunalnej   spółce  Wodociągi  i  Kanalizacja Spółka z o.o. w Krapkowicach (projekt uchwały z 08.02.2021 r.);

e) projekt uchwały nr 5- w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok (projekt  uchwały z 09.02.2021 r.);

f) projekt uchwały nr 6- w sprawie zmiany wpf (projekt uchwały z  09.02.2021r.); 

g) projekt uchwały nr 7-  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miasta Krapkowic (w rejonie ul. Parkowej, Kozielskiej, Prudnickiej ((projekt uchwały z 09.02.2021r.);

h) projekt uchwały nr 8-w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 1 Maja, Prudnickiej, Moniuszki i Krasińskiego w Krapkowicach (projekt uchwały z 09.02.2021r.);

i) projekt uchwały nr 9-w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Transportowej i Górnej w Krapkowicach (projekt uchwały z 09.02.2021r.);

j) projekt uchwały nr 10-  w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach (projekt uchwały z 09.02.2021r.);

k) projekt uchwały nr 11- w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (projekt uchwały z 07.12.2020r.);

l) projekt uchwały nr 12- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  w drodze bezprzetargowej  dla    poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (projekt uchwały z 07.12.2020r.);

m) projekt uchwały nr 13-  w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 23.12.2020r.);

n) projekt uchwały nr 14- w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 15.12.2020r.);

o) projekt uchwały nr 15-  w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 03.02.2021r.);

p) projekt uchwały nr 16- w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości (projekt uchwały z 03.02.2021r.);

r) projekt uchwały nr 17-  w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Krapkowice (projekt uchwały z 05.02.2021r.);

s) projekt uchwały nr 18- w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody (projekt uchwały
z 30.11.2020r.);
                 

u)projekt uchwały nr 19- w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy   Krapkowice na lata 2021–2025 (projekt uchwały z 10.02.2021r.);

v) projekt uchwały nr 20- w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krapkowice na lata 2021-2030 (projekt uchwały  z 10.02.2021r.);

w) projekt uchwały nr 21-w sprawie współdziałania na rzecz realizacji projektu „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego" w ramach programu (projekt uchwały z 10.02.2021r.);

y) projekt uchwały nr 22-  w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wystąpienia  do rządu RP w zakresie szczepień  przeciwko wirusowi SARS Covid-19 (projekt uchwały z 16.02.2021r.)

z) projekt uchwały nr 23- w sprawie zwolnienia z II raty należnej w 2021r. opłaty pobieranej od przedsiębiorców za korzystanie z zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (projekt uchwały z 16.02.2021r.)

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych zgłoszone w pkt.3 porządku obrad  oraz  w okresie międzysesyjnym.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zakończenie XXIV  Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.

 Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                            /-/  Bernard Friedla

Załączniki:
PDFProjekt uchwały nr 1 zmiana uchwały w sprawie składu osob.Gosp.iFinansów.pdf
PDFProjekt uchwały nr 2 zmiana uchwały w sprawie składu osob.Skarg Wniosków i Petycji.pdf
PDFProjekt uchwały nr 3 w sprawie zaliczenia drogi ul. Obuwników w Krapkowicach do kategorii dróg gminnych.pdf
PDFProjekt uchwały nr 4 uchwały WiK.pdf
PDFProjekt uchwały Nr 5 w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2021 rok z 25.02.2021 zip.x...pdf
PDFProjekt uchwały nr 6 w sprawie zmiany wpf z 25.02.2021.zip.x..pdf
PDFPojekt uchwały nr 7 przystąpienie do sporządzania zmiany mpzp ter. częś.miasta Krap-ce.pdf
PDFPojekt uchwały nr 8 przystąpienie do sporządzania mpzp w rejonie ulic 1 Maja, Prudnickiej, Moniuszki i Krasińskiego w Krapkowicach.pdf
PDFPojekt uchwały nr 9 przystąpienie do sporządzania mpzp w rejonie ulic Transportowej i Górnej w Krapkowicach.pdf
PDFPojekt uchwały nr 10 mpzp w rejonie ulic Kasprowicza, Żeromskiego i Transportowej w Krapkowicach.pdf
PDFProjekt uchwały nr 11 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości z dnia 07.12.2020 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej z dnia 07.12. 2020 r.pdf
PDFProjekt uchwały nr 13 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową z dnia 23.12.2020 r..pdf
PDFProjekt uchwały nr 14 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości z dnia 15.12.2020 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości z dnia 03.02.2021 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 16 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości z dnia 03.02.2021 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 17 w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości z dnia 05.02.2021 roku.pdf
PDFProjekt uchwały nr 18 w sprawie zniesenia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody z dnia 30.11.2020.pdf
PDFProjekt uchwały nr 19 w sprawe zasad wynajmowania lokali 2020.pdf
PDFProjekt uchwały nr 20- przystapienie do prac nad strategią.pdf
PDFProjekt uchwały nr 21-współdziałanie na rzecz realizacji programu Life.pdf
PDFProjekt uchwały nr 22- w spr.rozpatzrenia petycji.pdf
PDFProjekt uchwały nr 23 zwolnienie z opłaty za alkohol.pdf