Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 531/2020 Burmistrza Krapkowic z dnia 31-12-2020 w sprawie sporządzenia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021 -2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 25 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 roku, poz. 1990 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Sporządza się plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2021-2023 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia . § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Burmistrz Krapkowic

/-/ Andrzej Kasiura

 

PDFZalacznik1 531/2020.pdf

PDFZalacznik2 531/2020.pdf

PDFZalacznik3 531/2020.pdf