Gmina Krapkowice

Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne

 

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Gwoździce
 na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Gwoździce w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Wykonanie dokumentacji projektowej na utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej
w Gwoździcach. Okres realizacji zadania od 01 czerwca 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Gwoździce podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Gwoździce”).

Załącznik:
PDFOferta Stowarzyszenia Odnowy i Rzowoju Wsi Gwoździce.pdf
PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po 7 dniach.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2017-05-26
Data udostępnienia: 2017-05-26

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Projekt zagospodarowania Wiejskiego Placu Rekreacyjnego „Dębowy Zakątek”. Okres realizacji zadania od 04 maja 2017 r. do 28 maja 2017 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Dąbrówka Górna”).

Załącznik:
PDFOferta Stowarzyszenia Odnowy i Rzowoju Wsi Dąbrówka Górna.pdf
PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po 7 dniach.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2017-05-04
Data udostępnienia: 2017-05-04

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na rzecz wsi Żużela na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  

Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na rzecz wsi Żużela w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) złożyło uproszczoną ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Wieś przyjazna mieszkańcom”. Okres realizacji zadania od  10 lutego 2017 r.
do 05 maja 2017 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego na rzecz wsi Żużela podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne na rzecz wsi Żużela”).

Załącznik:
PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
PDFOferta Stowarzyszenia Społeczno - Kulturalnego na rzecz wsi Żużela.pdf
PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po 7 dniach.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2017-04-14
Data udostępnienia: 2017-04-14

 

 

 

 

 


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017”

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017”.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające  na terenie Gminy Krapkowice.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 20 stycznia 2017 r. do 08 lutego 2017 r. do godz. 15:30.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach  nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 

PDFSprawozdanie z konsultacji społecznych - Program opieki.pdf

Opublikowano: 09-02-2017


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem jest ochrona środowiska, działające na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 27grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r. do godz. 17:00.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice” zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość wyrażenia swojej opinii w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektu za pomocą poczty elektronicznej na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na ,,formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach wpłynęły dwa formularze, stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania:

 Lp.

Podmiot/osoba zgłaszający uwagę/ opinię

Wskazany zapis w projekcie

Treść uwagi/wniosku

Informacja o ujęciu/odrzuceniu uwagi/wniosku

1

Krapkowickie Centrum Zdrowia
Sp. z o.o.  

Os. XXX-lecia 21 47-303 Krapkowice

Rozdział 9.3. Zadnia przewidziane do realizacji przez inne podmioty w latach  2016-2025

Dopisanie nowego zadania inwestycyjnego

Obiekt Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach, ul. XXX-lecia 21

Tytuł projektu: Termomodernizacja  obiektu Szpitala KCZ Sp. z o.o. w Krapkowicach etap 2

Opis: Modernizacja instalacji cwu, częściowa wymiana stolarki okiennej, montaż instalacji PV

Sektor: Budynki użyteczności publicznej

Zakres odpowiedzialności:  KCZ  Sp. z o.o.

Harmonogram realizacji: lata 2017-2020

Koszty realizacji: 701 000 zł

Potencjalne źródła finansowania:  RPO WO 2014-2020 w ramach środków ZIT Aglomeracji Opolskiej, środki własne KCZ Sp. z o.o. Krapkowice

Wskaźniki monitorowania: zmniejszenie emisji CO2 [Mg/rok], oszczędność energii elektrycznej [MWh/rok],

Szacowana redukcja CO2: Ok. 34% zmniejszenia emisji CO2 (nie mniej niż 29,15 Mg CO2/rok)

Sposób i forma raportowania: Monitorowanie zużycia energii elektrycznej w ramach raportu z podjętych działań ograniczających emisję CO2

Wniosek został uwzględniony w całości.

2

Wydział Promocji
i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach
ul. 3 Maja17
47-303 Krapkowice

Rozdział 9.1.2 Działania inwestycyjne realizowane przez Gminę Krapkowice

Uaktualnienie danych w oparciu o nowe audyty energetyczne opracowane dla: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krapkowicach, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kórnicy i Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach. Szczegółowy zakres zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Wniosek został uwzględniony w całości.

Zgłoszone wnioski skutkowały dokonaniem przeliczenia wskazanych w dokumencie celów redukcyjnych w zakresie ograniczenia emisji CO2 oraz zmniejszenia zużycia energii. Również zmiany jakie nastąpiły od marca 2016 roku do chwili obecnej w odniesieniu do źródeł finansowania wymogły konieczność ich aktualizacji. 

Załączniki:
PDFsprawozdanie z konsultacji zmiany PGN.pdf
PDFZałacznik Nr 1 do sprawozdania.pdf
PDFZałacznik Nr 2 do sprawozdania.pdf

Opublikowano: 18.01.2017 r.


OGŁOSZENIE


Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017”.


Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017” stanowiący akt prawa miejscowego. Cel konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017”.

Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 18 stycznia 2017 r.
Termin zakończenia konsultacji: 08 lutego 2017 r. do godz. 15:30.

Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 18 stycznia 2017 r. do 08 lutego 2017 r. do godz. 15:30.
Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17.
Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Krapkowice. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 805. Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2017” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II budynek, parter, pokój 18).

 

Do pobrania:

PDFZarządzenie Nr 542/2017.pdf

PDFzałącznik nr 1 Program opieki na 2017 rok.pdf

PDFZałącznik nr 2 ogłosznie o konsultacjach.pdf

PDFzałącznik nr 3 formularz konsultacji.pdf

DOCzałącznik nr 3 formularz konsultacji.doc

Opublikowano dnia 17.01.2017 r.


Ogłoszenie

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały
w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”.

Cel konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”.

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 27 grudnia 2016 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 16 stycznia 2017 r. do godz.17:00.

Forma konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie elektronicznej
i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać
na „formularzu konsultacji" w terminie od 27 grudnia 2016 r. do 16 stycznia 2017 r.
do godz.17:00.

Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 806.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/200/2016 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl, oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Do pobrania:

PDFprojekt uchwał - zmiana PGN.pdf
DOCzałącznik nr 2 do zarz. dot. konsultacji PGN - ogłoszenie.doc
PDFZarządzenie Nr 511-2016.pdf
DOCzałącznik nr 3 do zarz. dot. konsultacji PGN - formularz.doc
PDFzałącznik nr 3 do zarz. dot. konsultacji PGN - formularz.pdf
PDFzałącznik nr 2 do zarz. dot. konsultacji PGN - ogłoszenie.pdf
 

Opublikowano dnia 23-12-2016


SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), które prowadzą działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu programu współpracy. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 10 października 2016 r. do 28 października 2016 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Ponadto projekt Programu został wysłany za pomocą poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie danych tut. Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki wpłynął jeden wypełniony formularz od organizacji pozarządowych (stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania):

 1. Caritas Diecezji Opolskiej

 

Tabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.

Lp.

Podmiot zgłaszający

uwagę/ opinię

Wskazany zapis
w projekcie

Treść uwagi/ opinii

Informacja
o ujęciu/odrzuceniu uwagi

1.

Caritas Diecezji Opolskiej

 

 

-

 

 

Nie wniesiono uwag do projektu programu współpracy. Uwaga dotyczyła zwiększenia kwoty dotacji na organizację usług opiekuńczo-zdrowotnych.

Planowane
jest utrzymanie
na dotychczasowym poziomie kwoty dotacji przyznawanej
w ramach konkursu
w zakresie pomocy społecznej.

Załączniki:
PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf
PDFFormularz konsultacji Caritas Diecezji Opolskiej.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2014-10-31
Data udostępnienia: 2014-10-31

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Chorągiew Opolską ZHP na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

  

Chorągiew Opolska ZHP w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn.zm.) złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Wrocławska przygoda”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 14 listopada 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Chorągwi Opolskiej ZHP podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Chorągiew Opolską ZHP”).

Załączniki:
PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
PDFOferta Chorągwi Opolskiej ZHP.pdf
PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po 7 dniach.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2016-11-07
Data udostępnienia: 2016-11-07

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC
Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2016 r. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „ Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”

 

Przedmiot konsultacji:
Roczny „Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.”

Cel konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących rocznego „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

Termin konsultacji:
- Termin rozpoczęcia konsultacji: 10 października 2016 r.
- Termin zakończenia konsultacji: 28 października 2016 r. do godz. 14:00

Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 10 października 2016 r. do 28 października 2016 r.           

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: . Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn.zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, Tel. 77 44 66 822,

Załączniki:
PDFZarządzenie nr 475.2016 Burmistrza Krapkowic z dnia 10 października 2016 r.pdf
PDFProjekt Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.pdf
PDFOgłoszenie Burmistrza Krapkowic sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
DOCFormularz konsultacji.doc

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2016-10-10
Data udostępnienia: 2016-10-10

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa. 

Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn.zm.) złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Wyjazd edukacyjny”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 10 października 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Port Jachtowy Krapkowice podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Port Jachtowy Krapkowice”).

Załączniki:
PDFOferta Stowarzyszenia Port Jachtowy Krapkowice.pdf
PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po 7 dniach.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2016-10-05
Data udostępnienia: 2016-10-05

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Ludowy Zespół Sportowy w Żywocicach na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 

Ludowy Zespół Sportowy w Żywocicach w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn.zm.) złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie wpierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Rozwój tenisa stołowego” Zadanie będzie realizowane w okresie od 01 października 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Ludowego Zespołu Sportowego w Żywocicach podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej Ludowy Zespół Sportowy w Żywocicach”).

Załączniki:
PDFOferta Ludowego Zespołu Sportowego w Żywocicach.pdf
PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie po 7 dniach.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2016-09-27
Data udostępnienia: 2016-09-27

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023”

Burmistrz Krapkowic informuje o przystąpieniu do opracowania projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023”, który jest dokumentem mającym na celu odpowiednie zarządzanie procesem wyprowadzania obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016, poz. 446), Uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach Nr XXIII/383/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. U. Woj. Opolskiego z dnia 09.12.2013 r. poz. 2748), zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.)

 

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura

zawiadamia o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023”.

 

1. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od 17.08.2016 r. do 07.09.2016 r. do godz. 15:30.

2. W podanym wyżej terminie istnieje możliwość wglądu do dokumentów w sprawie, jak również zapoznania się z ich treścią:

3. Uwagi i wnioski do projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023” będzie można składać w czasie trwania konsultacji społecznych, tj. od 17.08.2016 r. do 07.09.2016 r. do godz. 15:30 za pośrednictwem:

 • osobiście lub pocztą w formie pisemnej na formularzu zgłaszania uwag/wniosków na adres:Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17,  47-303 Krapkowice, fax. 077/44 66 888,
 • w formie elektronicznej na formularzu zgłaszania uwag/wniosków bez konieczności opatrywania go bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail:
 • do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, w godzinach pracy urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w formie innej niż na formularzu zgłaszania uwag/wniosków (za wyjątkiem uwag i/lub wniosków zgłoszonych ustnie do protokołu) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia (liczyć się będzie data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach).

4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  i wniosków jest Burmistrz Krapkowic z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.

5. Burmistrz Krapkowic wystąpił również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w celu uzyskania niezbędnych decyzji w zakresie uczestnictwa w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskania stosownych opinii i uzgodnień dla projektu dokumentu.

W piśmie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (WOOŚ.411.2.79.2016.AW)  z dnia 12.07.2016r. oraz w piśmie Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (NZ.9022.1.157.2016.ET) z dnia 18.07.2016r. udzielono zgodnej odpowiedzi, iż Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – kopie pism w/w organów stanowią załącznik do niniejszego obwieszczenia i zostały załączone do obwieszczenia zamieszczonego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Gminy Krapkowice oraz w siedzibie Gminy Krapkowice tj. Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, II budynek, pok. 13, w godzinach pracy urzędu oraz na tablicy ogłoszeń.

6. Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz informacje o wynikach konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez:
- udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Gminy Krapkowice,
- ogłoszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, II budynek na parterze,
- ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w prasie lokalnej o zasięgu całej Gminy.

7. Na podstawie umowy z Gminą Krapkowice nr PiRG.032.1.2016 opracowaniem „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023” zajmuje się ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu,                      ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole.

 

Załączniki:

1. Projekt dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023”

2. Formularz zgłaszania uwag

3. Uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

4. Opinia Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

                                                                                                                                         

                                                              Podpisał
Z up. Burmistrz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

     /-/ Romuald Haraf
 

Załączniki:
PDFObwieszczenie.pdf
PDFZarządzenie nr 459-2016 Burmistrza Krapkowic.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Obwieszczenia - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krapkowice na lata 2016-2023.pdf
DOCXZałacznik nr 2 do Obwieszczenia - Formularz zgłaszania uwag-wniosków wersja edytowalna.docx
PDFZałącznik nr 2 do Obwieszczenia - Formularz zgłaszania uwag-wniosków.pdf
PDFZałącznik nr 3 do Obwieszczenia - Uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu.pdf
PDFZałacznik nr 4 do Obwieszczenia - Opinia Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.pdf

 

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Fit&Healthy Krapkowice na realizację zadania publicznego w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizyczne.

Stowarzyszenie Fit&Healthy Krapkowice w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami) złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie: wpierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Treningi pod chmurką” Zadanie będzie realizowane w okresie od 22 sierpnia 2016 r. do 09 listopada 2016 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Fit&Healthy Krapkowice podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Fit&Healthy Krapkowice”).

Załączniki:
PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
PDFOferta Stowarzyszenia Fit and Healthy Krapkowice.pdf
PDFWyniki ogłoszenia oferty Stowarzyszenie Fit&Healthy Krapkowice po 7 dniach.pdf.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2016-08-22
Data udostępnienia: 2016-08-22

 

 

 

 

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Animatorów „Opolski Senior” na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. 

Stowarzyszenie Animatorów „Opolski Senior” w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Razem Lepiej” II integracja seniorów z miejscowości Kórnica i Nowy Dwór”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01 maja 2016 r. do 31 lipca 2016 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1. 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Animatorów „Opolski Senior” podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: s.sobota@krapkowice.pl lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Animatorów „Opolski Senior”).

Załączniki:

PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf
PDFOferta Stowarzyszenia Animatorów Opolski Senior.pdf
PDFWyniki ogłoszenia oferty Stowarzyszenie Opolski Senior po 7 dniach.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2016-04-28
Data udostępnienia: 2016-04-28

 

 

 

 

  

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016”

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016”.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Krapkowice.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 25 stycznia 2016 r. do 08 lutego 2016 r. do godz. 17:00.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

PDFSprawozdanie z konsultacji.pdf

Opracowała: A. Sarnowska – Zastępca Naczelnika Wydziału GGR


OGŁOSZENIE
Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016”.

 

Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016” stanowiący akt prawa miejscowego.

Cel konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016”.

Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 25 stycznia 2016 r.
Termin zakończenia konsultacji: 08 lutego 2016 r. do godz. 17:00.
 

Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 25 stycznia 2016r. do 08 lutego 2016r. do godz. 17:00.
Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17.
Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 805, 77 44 66 864.
Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2016” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II budynek, II piętro, pokój 37).

Załączniki:
PDFZarządzenie 324-2016.pdf
DOCZałącznik nr 1 – Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami.doc
DOCZałącznik nr 2 – ogłoszenie o konsultacjach.doc
DOCZałącznik nr 3 – formularz konsultacji.doc

 

 

SPRAWOZDANIE
Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
projektu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”. Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem jest ochrona środowiska, działające na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 06 listopada 2015 r. do 20 listopada 2015 r. do godz. 14:00.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice” zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość wyrażenia swojej opinii w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektu za pomocą poczty elektronicznej na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na ,,formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.  

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2015-11-23
Data udostępnienia: 2015-11-23

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”

Przedmiot konsultacji:

Projekt ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”.

Cel konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice”.

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 06 listopad 2015 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 20 listopad 2015 r. do godz.14:00.

Forma konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 06 listopada 2015 r. do 20 listopada 2015 r. do godz.14:00. Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17. Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 806. Projekt ,,Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Krapkowice” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Załączniki:

Zarządzenie Burmistrza Krapkowic nr 254-2015 z dnia 5 listopada 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 254/2015  - Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Załacznik nr 2 do Zarządzenia Nr 254/2015- Ogłoszenie o konsultacjach

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 254/2015- Formularz konsultacji

 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2015-11-05
Data udostępnienia: 2015-11-05

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami), które prowadzą działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu programu współpracy. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 12 października 2015 r. do 28 października 2015r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Ponadto projekt Programu został wysłany za pomocą poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie danych tut. Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki  wpłynęły 2 wypełnione formularze od organizacji pozarządowych (stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania):

 1. Klub Sportowy „Otmęt” Krapkowice.
 2. Caritas Diecezji Opolskie

  Tabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.

Lp.

Podmiot zgłaszający

uwagę/ opinię

Wskazany

zapis w

projekcie

Treść uwagi/ opinii

Informacja o ujęciu/odrzuceniu uwagi

1

Klub Sportowy „Otmęt” Krapkowice

 

 

 

-

 

Nie wniesiono uwag do projektu programu współpracy. Uwaga dotyczyła kryteriów przyznawania dotacji 

Uwaga zostanie rozpatrzona
w ogłoszeniach o konkursach.

2.

Caritas Diecezji Opolskiej

 

-

 

 

Nie wniesiono uwag do projektu programu współpracy. Uwaga dotyczyła zwiększenia kwoty dotacji na organizację usług opiekuńczo-zdrowotnych.

Planowane jest utrzymanie
na dotychczasowym poziomie kwoty dotacji przyznawanej w ramach konkursu w zakresie pomocy społecznej.

Załączniki:
PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji.pdf
PDFFormularz konsultacji - Klub Sportowy Otmęt Krapkowice.pdf
PDFFormularz konsultacji - Caritas Diecezji Opolskiej.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2014-10-29
Data udostępnienia: 2014-10-29

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA KRAPKOWIC
Z DNIA 12 PAŹDZIERNIKA 2015 r.
W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „ Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

Przedmiot konsultacji:
Roczny „Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.”

Cel konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących rocznego „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.

Termin konsultacji: od 12 października 2015 r. do 28 października 2015 r. do godz. 15:30

Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji”.        

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: . Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, Tel. 77 44 66 822,

Projekt programu wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

PDFZarządzenie nr 239-2015 z dnia 12 października 2015 r.pdf
PDFProjekt Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFOgłoszenie Burmistrza Krapkowic z dnia 12 października 2015 r. w sparwie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf
PDFFormularz konsultacji programu współpracy Gminy Krapkowice.pdf
 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2015-10-12
Data udostępnienia: 2015-10-12

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Klub Sportowy „ Unia” Krapkowice, na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

  

Klub Sportowy „UNIA” Krapkowice w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) złożył ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz osóbw wieku emerytalnym pn. „Aktywny junior, aktywny senior – spotkanie z okazji 78 lecia klubu”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01 października 2015 r. do 15 grudnia 2015 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1.

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Klubu Sportowego „Unia” Krapkowice podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres:  lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Klub Sportowy „Unia” Krapkowice.

 

Załączniki:

Ogłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Oferta Klubu "Unia" Krapkowice

Wyniki Ogłoszenia oferty KS UNIA Krapkowice po 7 dniach.

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tina Juchniewicz
Data wytworzenia: 2015-09-24
Data udostępnienia: 2015-09-24

 

 

 

 

 


 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

Konsultacje  zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 03 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r.
do godz.15:30.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość wyrażenia swojej opinii w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków  do projektu  za pomocą poczty elektronicznej na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska wpłynął jeden formularz, stanowiący załącznik do niniejszego sprawozdania: PDFZałącznik do sprawozdania.pdf

 Lp.

Podmiot/osoba zgłaszający uwagę/ opinię

Treść uwagi/opinii

Informacja o ujęciu/odrzuceniu uwagi

1

Wspólnota Mieszkaniowa „LIMANA” 

Ponowne wprowadzenie segregowania śmieci suchych na makulaturę i plastik osobno. Tak uczą w szkołach.

Uwaga nie została uwzględniona, gdyż wyodrębnienie kolejnej frakcji odpadów komunalnych podlegających selektywnej zbiórce „u źródła”, podwyższyłoby koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z koniecznością zorganizowania osobnego transportu tych odpadów.

Zmiana obecnych pojemników klapowych na pojemniki z klapami odsuwanymi. Obecnie pojemniki przy otwieraniu stwarzają duże problemy dla dzieci i ludzi starszych.

Uwaga nie została uwzględniona, gdyż w przedłożonym projekcie uchwały, nie ma potrzeby precyzowania wymagań w zakresie rozwiązań technicznych dotyczących otwierania pojemników. Dokumentem, w którym można określać tego typy wymagania jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia sporządzana na potrzeby przetargu o udzielenie zamówienia publicznego.

 


Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu

uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Krapkowice

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Cel konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

 

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 03 czerwca 2015 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 17 czerwca 2015 r. do godz. 15:30.

 

Forma konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie elektronicznej
i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 03 czerwca 2015 r. do 17 czerwca 2015 r. do godz.15:30.

Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

 

Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta i Giny Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice.

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 895, 77 44 66 864.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl,

 

PDFZarządzenie 150-2015.pdf
PDFzałącznik nr 3 do zarz. 150-2015 formularz(1).pdf
PDFProjekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach(1).pdf

 

 


Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych
w przedmiocie ustalania kryteriów rekrutacji do przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Krapkowice

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w celu poznania opinii mieszkańców miasta i gminy Krapkowice w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice. Przedmiotem konsultacji było wskazanie sześciu kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

Konsultacje miały zasięg ogólnogminny. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze.

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 27 stycznia 2015 roku  do dnia 12 lutego 2015 roku do godz. 14.00.

 

Konsultacje zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu formularza ankietowego,który można było złożyć w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice i w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice lub  w formie elektronicznej na adres: oswiata@krapkowice.pl.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych wraz z wzorem formularza zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.krapkowice.pl, na stronie internetowej Urzędu -www.krapkowice.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji wpłynęło 231 wypełnionych ankiet, z czego 23 ankiety zakwalifikowano jako nieważne, ponieważ zostały wypełnione przez osoby zamieszkałe poza terenem Gminy Krapkowice lub nie podano imienia i nazwiska. 
Szczegółowe wyniki konsultacji społecznych zawarto w Tabeli Nr 1, w której podano liczbę punktów, jakie uzyskały poszczególne kryteria, wynik procentowy oraz inne kryteria zaproponowane przez ankietowanych.
 

 

 

   

Kryterium

 

Liczba punktów

Procent

Rodzice/prawni opiekunowie kandydata pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również   do rodzica samotnie wychowującego dziecko;

 

1185

26%

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola lub szkoły, jeżeli przedszkole jest włączone
do zespołu szkolno-przedszkolnego;

 

771

17%

Lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata;

 

863

19%

Lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca pracy jednego
z rodziców/opiekunów kandydata;

689

15%

Rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim 
lub wsparciem asystenta rodziny. 

453

10%

Rodzina kandydata objęta jest wsparciem ośrodka pomocy społecznej (z art. 7 ustawy o pomocy społecznej).

529

12%

Razem

4490

 

100%

Dodatkowe kryteria zaproponowane przez ankietowanych:

Przyjęcie kandydata poniżej 3 roku życia (np. dziecka 2,5 letniego), biorąc pod uwagę fakt,  że gmina nie posiada publicznych żłobków, a w placówce pozostaną wolne miejsca – 6 pkt

Możliwość przyjęcia do przedszkola 2,5 latka, który jest samodzielny – 5 pkt

Niepełnosprawność jednego rodzica - 3 pkt

Rodzice pracują w przedszkolu, do którego ma być zapisane dziecko - bez pkt

Rodzic aktywnie poszukuje pracy przez PUP, a dziecko mu utrudnia jej podjęcie  - bez pkt

Dziecko przebywa więcej niż 5 godzin w przedszkolu, bo rodzice pracują  - bez pkt

Samotne wychowanie  - bez pkt

Opinie o przedszkolu  - bez pkt

 

Załącznik:

Sprawozdanie z konsultacji

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Myśluk
Data wytworzenia: 2015-02-26
Data udostępnienia: 2015-02-26

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015”.

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015”.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na terenie Gminy Krapkowice.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 15 stycznia 2015 r. do 30 stycznia 2015 r. do godz. 14:00.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.
W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 


PDFSprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2015-02-12
Data udostępnienia: 2015-02-12

 

 

 

 

Ogłoszenie
Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne w przedmiocie ustalania kryteriów rekrutacji  do  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice
 

 

Cel konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców miasta i gminy Krapkowice w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji  do  przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice.   

Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest wskazanie sześciu kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Krapkowice.

Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 27 stycznia 2015 roku.
Termin zakończenia konsultacji: 12 lutego 2015 roku do godz. 14.00.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Konsultacje mają zasięg ogólnogminny. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze.

Forma konsultacji:
Konsultacje zostaną przeprowadzone przy wykorzystaniu formularza ankietowego. Formularz ankietowy jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, II budynek, parter, pokój nr 19 oraz w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice. Formularz ankietowy jest również dostępny w Biuletynie Informacji  Publicznej www.bip.krapkowice.pl oraz na stronie internetowej Urzędu www.krapkowice.pl. Wypełniony formularz należy złożyć w wersji papierowej w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice lub w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Krapkowice. Wypełniony formularz może być również przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oswiata@ krapkowice.pl.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Oświaty i  Kultury – Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, tel. 77 44 66 883,
77 44 66 872.

Załączniki:

PDFZarządzenie 65-2015.pdf

PDFOgloszenie o konsultacjach społecznych.pdf

PDFFormularz konsultacji.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jolanta Myśluk
Data wytworzenia: 2015-01-27
Data udostępnienia: 2015-01-27

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015”
.

 

Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015” stanowiący akt prawa miejscowego.

Cel konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015”. 

Termin konsultacji:
Termin rozpoczęcia konsultacji: 15 stycznia 2015 r.
Termin zakończenia konsultacji: 30 stycznia 2015 r. do godz. 14:00.

Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 15 stycznia 2015r. do 30 stycznia 2015r. do godz. 14:00.

Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17.
Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Krapkowice.


Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 805, 77 44 66 864.
Projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II budynek, II piętro, pokój 37).

Załączniki:

PDFZarządzenie 49-2015.pdf

PDFProjekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2015.pdf

PDFOgłoszenie o konsultacjach społecznych.pdf

PDFFORMULARZ KONSULTACJI.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2015-01-14
Data udostępnienia: 2015-01-14

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

 

w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), które prowadzą działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu programu współpracy.
Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 30 września 2014 r. do 20 października 2014 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Ponadto projekt Programu został wysłany za pomocą poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie danych tut. Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Organizacyjnego, Sportu
i Turystyki  wpłynęły 2 wypełnione formularze od organizacji pozarządowych (stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania):

 1. Caritas Diecezji Opolskiej
 2. Stowarzyszenie Twórców i Artystów „PASJA”,

Tabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.

Lp.

Podmiot zgłaszający

uwagę/ opinię

Wskazany

zapis w

projekcie

Treść uwagi/ opinii

Informacja o ujęciu/odrzuceniu uwagi

1

Caritas Diecezji Opolskiej

 

 

 

-

Nie wniesiono uwag do projektu programu współpracy. Uwaga dotyczyła zwiększenia kwoty dotacji na zadania
z tytułu ochrony i promocji zdrowia. 

Uwaga zostanie rozpatrzona w planie dotacji w budżecie Gminy Krapkowice na rok 2015.

2.

Stowarzyszenie Twórców
 i Artystów „PASJA”

 

-

Nie wniesiono żadnych uwag i propozycji zmian zapisów.

 

-

Do pobrania: PDFSprawozdanie z przebiegu konsulacji.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2014-10-21
Data udostępnienia: 2014-10-21

 

 

 

 

 

 

 
BURMISTRZ KRAPKOWIC
 
ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

 
Przedmiot konsultacji:
Roczny „Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.”

Cel konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących rocznego „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”.

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 30 września 2014 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 20 października 2014 r. do godz. 17:00

Forma konsultacji:
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 30 września 2014 r.  do 20 października 2014 r. 
Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: . . Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie ( decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, Tel. 77 44 66 822,

Projekt programu wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Załączniki:


PDFZarządzenie nr 895-2014 z dnia 30 września 2014r.pdf

PDFProjekt programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi.pdf

PDFOgłoszenie Burmistrza Krapkowic z dnia 30 września 2014r w sparwie przeprowadzenia konsultacji społecznych.pdf

PDFFormularz konsultacji programu współpracy Gminy Krapkowice.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2014-09-30
Data udostępnienia: 2014-09-30

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

 

Konsultacje  zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działające na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 04 czerwca 2014 r. do 17 czerwca 2014 r. do godz.15:30.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość wyrażenia swojej opinii w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków  do projektu  za pomocą poczty elektronicznej na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (za pomocą poczty elektronicznej) wpłynął jeden formularz, stanowiący załącznik do niniejszego sprawozdania:

 Lp.

Podmiot/osoba zgłaszający uwagę/ opinię

Wskazany zapis w projekcie

Treść uwagi/opinii

Informacja o ujęciu/odrzuceniu uwagi

1

Osoba fizyczna - mieszkaniec Gminy Krapkowice

 

§ 6 ust. 1

uprzątnięcie chodnika ze śniegu i błota przez właścicieli nieruchomości będących osobami fizycznymi w podeszłym wieku, pracujących za granicą, będących osobami niepełnosprawnymi często obsługiwanymi przez MOPS jest nie humanitarne. Urząd Gminy zmusza ludzi do porządkowania swoich działek bez wynagrodzenia za świadczoną pracę. Przymuszanie uchwałą czy ustawą do bądź co bądź ciężkiej pracy bez badań lekarskich zezwalających na tego typu pracę narusza prawa człowieka. Często jest tak, że służby odśnieżające jezdnię zasypują chodniki, a jak ciężkie jest odśnieżanie chodnika po takim pługu to Ci co odśnieżają wzdłuż swoich posesji  wiedzą najlepiej.

Osoby w podeszłym wieku lub chore jak i osoby pracujące za granicą aby tę usługę spełnić muszą opłacać ludzi lub firmy sprzątające czym obciążają swój budżet (niekiedy niska emerytura, renta lub zasiłek socjalny). Obciążenie pewnego rodzaju daniną pewnej grupy ludzi jest niezgodne z konstytucją

Proponuję przejęcie całości odśnieżania chodników przez przedsiębiorstwo, które wygrało przetarg na odśnieżanie, sprzątanie jezdni. Rozwiązanie to jest o tyle ważne, że Fiskus po jakimś czasie się obudzi i wyliczy ile gmina zarobiła na takich osobach i czy od tych świadczeń nie naliczyć nieodprowadzonego podatku.

Można również w jakiś sposób zrekompensować właścicielom nieruchomości poniesione wydatki na utrzymanie w czystości chodnika ale tu znów prawo podatkowe. Bo kto naliczy potrąci i odprowadzi podatek. Przejęcie w całości utrzymania chodników w czystości jest lepszym rozwiązaniem. Gmina będzie przykładem dla innych, chodniki nie będą kawałkami odśnieżane lub kawałkami  czyste. Skalkulowanie kwoty za utrzymanie w czystości chodników obciążyłoby wszystkich podatników a nie tylko nieliczni by ponosili koszty ich utrzymania.

Uwaga nie została uwzględniona, gdyż obowiązki właścicieli nieruchomości zostały enumeratywnie określone w Rozdziale 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Zgodnie z art. 3, ust. 1 pkt 4 właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczone płatny postój lub pakowanie pojazdów samochodowych.

§ 5 ust. 1 lit. c) i d)

§ 17 ust. 1 lit d) i e)

c) odpady zielone – w okresie od 1 kwietnia do 30 września w osobnym pojemniku lub worku chyba, że prowadzone jest ich kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy kompostowników przydomowych,

d) popiół – w okresie od 1 października do 31 marca w osobnym pojemniku

z ustawy o odpadach:

„bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;

a co z odpadami bio od 1 października do 31 marca !

Takie odpady powstają przez cały rok

Uwagę uwzględniono poprzez umożliwienie mieszkańcom oddawania odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz popiołu do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w terminach innych niż wynikające z uchwały. Jednakowoż ze względu na sezonowość powstawania odpadów zielonych oraz bardzo niewielką ilość odpadów kuchennych w całej masie odpadów biodegradowalnych nie zostały one objęte zbiórką  „u źródła” przez okres całego roku, gdyż  w znacznym stopniu podwyższyłoby to koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

 

Brak określenia sposobu wnoszenia opłaty za te usługi.  

Sposób wnoszenia opłaty określany jest w odrębnej uchwale w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast jej wysokość określa uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi             i ustalenia stawki tej opłaty. Wprowadzenie przedmiotowych zmian nie wpłynie na wysokość dotychczasowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2014-06-24
Data udostępnienia: 2014-06-24

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i porządku

na terenie Gminy Krapkowice

 

 

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Cel konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

 

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 04 czerwca 2014 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 17 czerwca 2014 r. do godz.15:30.

Forma konsultacji: Konsultacje społeczne przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 04 czerwca 2014 r. do 17 czerwca 2014 r. do godz.15:30.

Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice.

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 895, 77 44 66 864.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II budynek,II piętro, pok. 37).

Załączniki:

PDFZarządzenie 820-2014.pdf

PDFProjekt Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.pdf

PDFOgłoszenie o konsultacjach społecznych.pdf

PDFFORMULARZ KONSULTACJI.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2014-06-03
Data udostępnienia: 2014-06-03

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej Uchwałę
Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

 

Konsultacje zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej Uchwałę Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 3 października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działające na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 29 maja 2014 r. do 11 czerwca 2014 r. do godz.15:30.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość wyrażenia swojej opinii w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków  do projektu  za pomocą poczty elektronicznej na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2014-06-23
Data udostępnienia: 2014-06-23

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu

uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej Uchwałę Nr XXII/354/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
 

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej Uchwałę Nr XXII/354/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Cel konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach zmieniającej Uchwałę Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 29 maja 2014 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 11 czerwca 2014 r. do godz.15:30.

Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 29 maja 2014 r. do 11 czerwca 2014 r. do godz.15:30.

Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:umig_srodowisko@krapkowice.pl lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona środowiska, działających na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 895, 77 44 66 864.

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II budynek, II piętro, pok. 37).

Załączniki:

PDFZarządzenie 814-2014.pdf

PDFProjekt Uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.pdf

PDFOgłoszenie o konsultacjach społecznych.pdf

PDFFORMULARZ KONSULTACJI.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2014-05-28
Data udostępnienia: 2014-05-28

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice
na rok 2014".

Konsultacje  zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag mieszkańców oraz podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej  w Krapkowicach w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2014".  

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające  na terenie Gminy Krapkowice.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 29 stycznia 2014 r. do 11 lutego 2014 r. do godz.15:30.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowani mieszkańcy oraz podmioty sektora pozarządowego otrzymały możliwość wyrażenia swojej opinii w formie elektronicznego i pisemnego zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu za pomocą poczty elektronicznej na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

 

 

Załaczniki:

 PDFOgłoszenie wyników konsultacji- bezdomność zwierząt0001.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Zwolik
Data wytworzenia: 21.02.2014 r.
Data udostępnienia: 21.02.2014 r.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu

„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2014”.

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2014” stanowiący akt prawa miejscowego.

Cel konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii mieszkańców Miasta i Gminy Krapkowice posiadających czynne prawo wyborcze  oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Krapkowice dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2014”

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 29 stycznia 2014 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 11 lutego 2014 r. do godz.15:30.

Forma konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w formie elektronicznej i pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy zgłaszać na „formularzu konsultacji" w terminie od 29 stycznia 2014 r. do 11 lutego 2014 r. do godz.15:30.

Wypełnione formularze należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  lub złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji: Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice posiadający czynne prawo wyborcze  oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 805, 77 44 66 895. 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2014” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl , na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w siedzibie Urzędu (II budynek, II piętro, pok. 37).

 

Załączniki:

1.PDFZarządzenie 723-2014.pdf

2. PDFProjekt Uchwały ws przyjecia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf

3. PDFOgłoszenie o konsultacjach społecznych.pdf

4.DOCFORMULARZ KONSULTACJI.doc

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Zwolik
Data wytworzenia: 2014-01-28
Data udostępnienia: 2014-01-28

 

 

 

 

 

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Twórców i Artystów Pasja w Krapkowicach na realizację zadania publicznego w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży.

  

Stowarzyszenie Twórców i Artystów Pasja w Krapkowicach w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) złożyło ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie: wypoczynku dzieci i młodzieży pn. „Zimowisko dla dzieci i młodzieży, wypoczynek na terenie Polski”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 17 lutego 2014 r. do 28 marca 2014 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1.

 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Stowarzyszenia Twórców i Artystów Pasja w Krapkowicach podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

 

Zgodnie z art.19 a ust 4, każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice          (z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Twórców i Artystów Pasja w Krapkowicach).

 

PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf

PDFOferta Stowarzyszenia Twórców i Artystów Pasja

PDFWyniki ogłoszenia oferty Stowarzyszenia Twórców i Artystów Pasja po 7 dniach.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota
Data wytworzenia: 2014-01-20
Data udostępnienia: 2014-01-20

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

 

w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu programu współpracy.
Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 15 października 2013 r. do 04 listopada 2013 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Ponadto projekt Programu został wysłany za pomocą poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie danych tut. Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki  wpłynęły (za pomocą poczty elektronicznej) 2 wypełnione formularze od następujących organizacji pozarządowych (stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania):

 1. Stowarzyszenie Twórców i Artystów Pasja w Krapkowicach,
 2. Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe.

 

Lp.

Podmiot zgłaszający

uwagę/ opinię

Wskazany

zapis w

projekcie

Treść uwagi/ opinii

Informacja o ujęciu/odrzuceniu uwagi

1

Stowarzyszenie Twórców

i artystów Pasja
w Krapkowicach

Rozdział VI, ust.11

Uwzględnić opłatę za instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne. 

Nie wprowadzono zmian do działania nr 11. Propozycja mieści się 
w pkt.2 ww. działania.

2

Krapkowickie Stowarzyszenie Oświatowe.

 

Rozdział V, ust.5, pkt.3

„brak doprecyzowania, czy łączna kwota 20 000 zł przekazanych przez Gminę danej organizacji dotyczy tylko realizacji zadań z pominięciem konkursu ofert, czy sumy dofinansowań w ogóle
w danym roku.”

 

Zapis ten wynika
z  art.19a ust.6 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
i dotyczy zadań wynikających
z art.19a ww. ustawy.

Rozdział V

Dodać pkt. 8  i 9
w rozdziale V

Przyjęto uwagę, dodano pkt.8 i 9 do rozdziału V

 

 

Rozdział VI, ust.5

Dopisać pkt. 3 do ust.5 o następującym brzmieniu „Wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych”

 

Nie dodano nowego punktu do działania nr 5, punkt ten mieści się
w pkt.1 i 2 ww. działania

 
 
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tina Juchniewicz
Data wytworzenia: 2013-11-06
Data udostępnienia: 2013-11-06
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BURMISTRZ KRAPKOWIC
 
ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”.
 

 

Przedmiot konsultacji:

Roczny „ Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.”

Cel konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących rocznego „ Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”. 

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 15 październik 2013 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 04 listopada 2013 r. do godz. 17:00

Forma konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „ formularzu konsultacji” w terminie od 15 października 2013 r.  do 04  listopada 2013 r. do godz. 17:00.          

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: . Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie ( decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice

Tel. 77 44 66 822,

Projekt programu wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 

Załączniki:

1. PDFZarządzenie nr 631_2013 w sprawie ogloszenia konsulatcji społecznych Programu Współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi na 2014.pdf

2. PDFProjekt Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.pdf

3. PDFOgłoszenie Burmistrza Krapkowic z dnia 15 października 2013 r. ws. przeprowadzenia konsultacji..pdf

4. DOCFormularz konsultacji- zał nar 3 do Zarządzenia 631-2013.doc

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tina Juchniewicz
Data wytworzenia: 2013-10-15
Data udostępnienia: 2013-10-15

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krapkowice. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 06 września 2013 r. do 26 września 2013 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Regulaminu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W trakcie przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Zwolik
Data wytworzenia: 2013-10-02
Data udostępnienia: 2013-10-02

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E 

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Krapkowice

 

  

Przedmiot konsultacji

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, stanowiący akt prawa miejscowego.

 

Cel konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego     i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach   w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.

 

Termin konsultacji

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 06 września 2013 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 26 września 2013 r. do godz. 1530.

 

Forma konsultacji

 

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz  z uzasadnieniem proponowanych  zmian  można  zgłasz na  formularzu  konsultacji w  terminie  od  06 września 2013 r. do 26 września 2013 r. do godz. 1530.

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesł za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

 

Zasięg terytorialny konsultacji:

 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

 

Wydzi Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska   Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 895, 77 44 66 864.

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłosz Urzędu.

 

Załączniki:

1. PDFZarządzenie Nr 600_2013 Burmistrza Krapkowic.pdf

2.Projekt Uchwały PDFZałacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 600_2013 Burmistrza Krapkowic.pdf

3. Ogłoszenie o konsultacjach PDFZałacznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 600_2013 Burmistrza Krapkowic.pdf

4. Formularz zgłoszeniowy PDFZałacznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 600_2013 Burmistrza Krapkowic.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2013-09-05
Data udostępnienia: 2013-09-05

 

 

 

 

 

INFORMACJA

 

Ocena oferty złożonej przez Polski Związek Niewidomych, Okręg Opolski – koło Krapkowice na realizację zadania publicznego
w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

  

Polski Związek Niewidomych, Okręg Opolski – koło Krapkowice w trybie art.19 a ustawy
z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) złożył ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Spotkanie z okazji święta niewidomych – Biała Laska”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01 października 2013 r. do 30 listopada 2013 r.
Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1.

 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Polskiego Związku Niewidomych, Okręg Opolski – koło Krapkowice podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz
na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Polski Związek Niewidomych – koło Krapkowice).

 

PDFOgłoszenie o złożeniu oferty w ramach art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf 

PDFWyniki ogłoszenia oferty PZN po 7 dniach.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota - podinspektor ds. organizacji pozarządowych
Data wytworzenia: 2013-09-03
Data udostępnienia: 2013-09-03

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA


Ocena oferty złożonej przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd  
Oddziału Rejonowego w Krapkowicach na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.


 
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krapkowicach w trybie art.19 a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) złożył ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Światowy Dzień Seniora”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 25 września 2013 do 15 listopada 2013 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1.
 
Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krapkowicach podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.


Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice (sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krapkowicach).

 

Oferta Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Krapkowicach

 PDFWyniki ogłoeszenia oferty PZERiI po 7 dniach

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sandra Sobota - podinspektor ds. organizacji pozarządowych
Data wytworzenia: 2013-08-13
Data udostępnienia: 2013-08-14

 

 

 

 


  

 

INFORMACJA

Ocena oferty złożonej przez Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu
Oddział w Krapkowicach na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

  

Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu Oddział w Krapkowicach w trybie art.19 a ustawy
z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) złożył ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie: działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami pn. „ Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin polskich zamieszkałych na Ukrainie/ Równe- Wołyń/ połączona z działalnością wychowawczą i kulturotwórczą”. Zadanie będzie realizowane w okresie od 01 lipca 2013 do 12 lipca 2013 r. Złożona oferta spełnia warunki określone w art.19 a ust.1.

 

Uznając celowość realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z art. 19 a ust. 3 przedmiotowa oferta Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu Oddział w Krapkowicach podlega zamieszczeniu na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice.

Zgodnie z art.19 a ust 4 , każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Uwagi należy wnosić pisemnie za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub osobiście w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki, ul. 3 Maja 17, 47 -303 Krapkowice ( sekretariat Burmistrza z dopiskiem „uwagi do oferty złożonej przez  Klub Inteligencji Katolickiej w Opolu Oddział w Krapkowicach).

 Oferta Klubu Inteligencji Katolickiej w Opolu oddział w Krapkowicach:

 

PDFOferta Klubu Inteligencji Katolickiej oddział w Krapkowicach.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tina Juchniewicz
Data wytworzenia: 2013-05-16
Data udostępnienia: 2013-05-16

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej
w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice zmiany uchwały.
Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 26 marca 2013 r. do 15 kwietnia 2013 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

 

W trakcie przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wpłynął  (za pomocą poczty elektronicznej) 1 wypełniony formularz konsultacji od Wspólnoty Mieszkaniowej "LIMANA", ul. Limanowskiego 7 i 9, 47-300 Krapkowice.

W związku z tym, że Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 2 nie jest podmiotem uprawnionym do udziału w konsultacjach przeprowadzonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawione propozycje zmian nie podlegały ocenie i nie zostały uwzględnione w projekcie uchwały.

 

 

 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Wojtala
Data wytworzenia: 2013-04-17
Data udostępnienia: 2013-04-17

 

 

 

 

  

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI 

projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie zmiany uchwały
Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r.  w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie zmiany uchwały  Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach  z dnia 18 lutego 2013 r.  w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”.  Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 26 marca 2013 r. do 15 kwietnia 2013 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

 

W trakcie przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski. 

 ZAłACZNIKI:

PDFSPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI- opieka nad zwierzętami IV 2013.pdf

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Wojtala
Data wytworzenia: 2013-04-17
Data udostępnienia: 2013-04-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne

projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”

 Przedmiot konsultacji

 Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”, stanowiący akt prawa miejscowego.

 Cel konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowy i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku”

Termin konsultacji

Termin rozpoczęcia konsultacji: 26 marca 2013 r.

Termin zakończenia konsultacji: 15 kwietnia 2013 r. do godz. 14:00

 Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „ formularzu konsultacji" w terminie od 26 marca 2013 r. do 15 kwietnia 2013 r do godz. 14:00.

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl.

Nie zgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 805.

Projekt uchwały w sprawiezmiany uchwały Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013 roku” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl;www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. 

ZAŁĄCZNIKI:

PDFZarządzenie Nr 497-2013 z dnia 25.03.2013 r.pdf

PDFUchwała zmiana Programu 2013 ZAł 1.pdf

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 497.pdf

 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2013-03-25
Data udostępnienia: 2013-03-25
 
 
 
 
 

 
 
O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

 
Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, stanowiący akt prawa miejscowego.
 
Cel konsultacji
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.      
 
Termin konsultacji
 
- Termin rozpoczęcia konsultacji: 26 marca 2013 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 15 kwietnia 2013 r. do godz. 14:00. 

Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 26 marca 2013 r. do 15 kwietnia 2013 r. do godz. 14:00.

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl .

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji: 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

 

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 864, 77 44 66 805.

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: bip.krapkowice.pl; krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

 ZAŁĄCZNIKI:

PDFZarządzenie NR 496-2013 z dnia 25.03.2013 r.pdf

PDFprojekt Regulaminu.pdf

PDFZałącznik Nr 3.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2013-03-25
Data udostępnienia: 2013-03-25

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI


projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013” z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.


Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013”. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 23 stycznia 2013 r. do 13 lutego 2013 r.


Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.


W trakcie przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

 PDFSPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2013-02-18
Data udostępnienia: 2013-02-18

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI

projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i  o  wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

 

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: od 21 stycznia 2013 r. do 11 lutego 2013 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Opinie, uwagi oraz propozycje zmian można było zgłaszać na dostępnym „formularzu konsultacji”

W trakcie przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wpłynęły (za pomocą poczty elektronicznej) 2 wypełnione formularze konsultacji od:

1.      Opolskiego Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturowe ,,Cis”, ul. Olimpijska 1, 47-303 Krapkowice,

2.      Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej 2, Os. XXX-lecia 2, 47-303 Krapkowice.

stanowiące załączniki do niniejszego sprawozdania.

W związku z tym, że Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej 2 nie jest podmiotem uprawnionym do udziału w konsultacjach przeprowadzonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przedstawione propozycje zmian nie podlegały ocenie i nie zostały uwzględnione w projekcie uchwały.

 

Tabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.

 

 

Lp.

 

Podmiot zgłaszający

uwagę/ opinię

 

 

Wskazany

 

 

 

zapis w

projekcie

Treść uwagi/ opinii

 

 

 

1.

 

Opolskie Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturowe ,,Cis”

 

Rozdział  2,

§ 2, pkt. 1

Dodać kolejne litery:

n) świetlówki rtęciowe

o) termometry rtęciowe

Uwagę odrzucono, gdyż  ustawa o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach wskazuje odpady objęte systemem selektywnej zbiórki i nie obejmuje wskazanych propozycji

Rozdział  2,

§ 3 ust. 2

 

Dodać: zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Uwagę uwzględniono.

 

Rozdział 2,

§ 5

 

 

Propozycja dodania zapisu o obowiązkowym wyposażeniu osiedli mieszkaniowych w kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l, które będą zamontowane na stałe.

Uwagę odrzucono, gdyż w projekcie uchwały obowiązek ten wynika z zapisu § 5 oraz § 7 ust.1 pkt. 2

Rozdział 3,

§ 9 ust. 1 pkt 5

Zmienić na zapis: „Dla większej ilości osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wymienionych w § 7 ust. 1 pkt. 3 proporcjonalnie do ilości wytwarzanych odpadów, która wynosi 20l odpadów na zamieszkującego na tydzień.”

Uwagę częściowo uwzględniono. Nie dodano pkt. 3 celem umożliwienia korzystania z pojemników, o których mowa również w pkt. 5 

Rozdział 3,

§ 9 ust. 3

Zmienić na zapis: „Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o której mowa w ust. 1 i 2 uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o minimalnej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 50% ustalonej minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy.”

Uwagę uwzględniono w całości.

Rozdział 3,

§ 10 ust. 2

Wprowadzić zmiany w tabeli 1 z załącznika nr 1:

Dotyczący:  lp. 4 „lokale handlowe - do 50m2  powierzchni handlowej”*

lp. 5 „lokale handlowe - powyżej

50m2 powierzchni handlowej”*

*elementem niezbędnym jest wyszczególnienie charakteru prowadzonej działalności handlowej ze względu na zróżnicowany poziom generowania ilości odpadów. Różnica ta dotyczyć może np.: sklepów spożywczych, odzieżowych, etc

Uwagę odrzucono, gdyż w ocenie organu rodzaj prowadzonej działalności nie ma wpływu na ilość produkowanych odpadów.

Rozdział 3

§ 10 ust. 4

Zmienić na zapis:

„Jeżeli położenie lub charakter nieruchomości, o której mowa w ust. 1 i 3 uniemożliwia lub utrudnia wyposażenie jej w pojemniki o minimalnej pojemności, dopuszcza się wyposażenie takiej nieruchomości w pojemniki o objętości wynoszącej 50% ustalonej minimalnej pojemności, przy jednoczesnym dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości opróżniania tych pojemników, o ile właściciel nieruchomości zadeklaruje taką konieczność i zaakceptuje ją organ wykonawczy gminy.”

Uwagę uwzględniono w całości.

Rozdział 4,           § 16 ust. 1 pkt. 2

Zmienić zapis:

zabudowa wielorodzinna:

a) niesegregowane (zmieszane)

odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień

b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień

c) odpady ze szkła – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc

Uwagę uwzględniono w całości.

Rozdział 4,            § 16 ust. 1

 

 

Dodać do § 16 ust. 1 - pkt. 4
w brzmieniu: „Nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień

b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – nie rzadziej niż jeden raz na tydzień

c) odpady ze szkła – nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc.”

 

Uwagę uwzględniono częściowo. W § 16 ust. 1 pkt. 3 zostały określone częstotliwości opróżniania pojemników dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, natomiast w dodanym pkt. 4 określono częstotliwość odbioru odpadów dla nieruchomości częściowo zamieszkałych a częściowo nie zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne w zależności od rodzaju zabudowy (jedno lub wielorodzinnej)

Rozdział 4,          § 16 ust. 5

 

Zmienić na zapis: „Zbiórka zużytych baterii i akumulatorów może odbywać się                 w punktach wskazanych przez Związek. Informacja o lokalizacji punktów zbiórki zużytych baterii i akumulatorów zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy                  w Krapkowicach oraz w lokalnej prasie     w częstotliwości 1 raz na kwartał.”

Uwagi nie uwzględniono, gdyż zbiórka zużytych baterii i akumulatorów będzie się odbywała w sposób ciągły we wskazanych przez Związek  punktach zgodnie z zapisem § 16 ust. 5.

Rozdział 4              § 17 ust. 5

Zmienić na zapis: „Wywożenia i deponowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych, tworzenia nielegalnych składowisk odpadów.”

Uwagi nie uwzględniono, gdyż deponowanie oznacza czasowe magazynowanie odpadów z zamiarem ich odebrania.

Rozdział 4,           § 17

 

Dodać zapis ust. 13 w brzmieniu:

„Wyrzucania do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów szklanych szyb okiennych, ze względu na odmienny skład chemiczny surowca, oraz pozostawiania ram okiennych wraz z szybami ustawionych obok pojemników bądź kontenerów, ponieważ stwarzają one niebezpieczeństwo dla bawiących się dzieci.”

Uwagi nie uwzględniono. Przedmiotowe zagadnienie będzie jednym z  tematów kampanii informacyjno-edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i społeczeństwa.

Rozdział 4,             § 17

 

Dodać zapis ust. 14 w brzmieniu”

„Samodzielnego pozbywania się zwłok zwierząt domowych bądź gospodarczych poprzez ich zakopywanie na obszarach miejskich bądź terenach pozamiejskich; lasy, łąki etc., palenie zwłok ich pozostawianie w miejscach do tego nieprzeznaczonych”.

Uwaga uwzględniona poprzez dodanie ust. 8 w § 19 i ust. 6 w § 20.

 

 
 
 
Załaczniki:
 
 
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2013-02-13
Data udostępnienia: 2013-02-13
 
 
 
 
 
 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013”.

Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta  i Gminy Krapkowice na rok 2013” stanowiący akt prawa miejscowego.

Cel konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na rok 2013”

Termin konsultacji

-  Termin rozpoczęcia konsultacji: 23 stycznia 2013 r.

-  Termin zakończenia konsultacji: 13 lutego 2013 r.

Forma konsultacji

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian  można zgłaszać na „ formularzu konsultacji" w terminie od 23 stycznia 2013 r. do 13 lutego 2013 r. Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl.

Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, póz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 805

Projekt uchwały w sprawie projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta  i Gminy Krapkowice na rok 2013” wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.          

 

Załaczniki:
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2013-01-22
Data udostępnienia: 2013-01-22
 
 
 
 
 
 
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne
 projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Krapkowice

Przedmiot konsultacji
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, stanowiący akt prawa miejscowego.
Cel konsultacji
Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.
 
Termin konsultacji
 
- Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 stycznia 2013 r.
- Termin zakończenia konsultacji: 11 lutego 2013 r.
 
Forma konsultacji
 
Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „ formularzu konsultacji” w terminie od 21 stycznia 2013 r. do 11 lutego 2013 r.  
Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: umig_srodowisko@krapkowice.pl .
Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.
 
Zasięg terytorialny konsultacji:
 
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.
 
Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:
 
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska  – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice tel. 77 44 66 864, 77 44 66 805.
Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu
.

PDFZarządzenie 445-2013.pdf

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Sarnowska
Data wytworzenia: 2013-01-20
Data udostępnienia: 2013-01-20

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI 

w sprawie Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 roku, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego w zakresie projektu programu współpracy. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin konsultacji wyznaczono w dniach: 09 października 2012 r. do 29 października 2012 r.

 Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag i opinii oraz projektem Programu zostało umieszczone na stronie internetowej www.krapkowice.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Ponadto projekt Programu został wysłany za pomocą poczty elektronicznej do organizacji pozarządowych zarejestrowanych w bazie danych tut. Urzędu.

Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag pocztą elektroniczną na adres: oraz za pomocą tradycyjnej poczty na adres: Urząd Miasta i Gminy Krapkowice, ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. Uwagi  i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było zgłaszać na „formularzu konsultacji”.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji do Wydziału Organizacyjnego, Sportu i Turystyki  wpłynęły (za pomocą poczty elektronicznej) 2 wypełnione formularze od następujących organizacji pozarządowych( stanowiące załącznik do niniejszego sprawozdania):

 1. Stowarzyszenie Twórców i Artystów Pasja w Krapkowicach,
 2. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela.

 

Tabela opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.

 

Lp.

Podmiot zgłaszający  uwagę/ opinię

Wskazany zapis w projekcie

Treść uwagi/ opinii

Informacja o ujęciu /odrzuceniu uwagi

1

Stowarzyszenie Twórców i artystów Pasja w Krapkowicach

Rozdział IV, pkt.11

 

dodać nowe działanie publiczne: ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

 

Uwaga została przyjęta, dodano nowe działanie: Działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

2

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Żużela.

 

Rozdział IV, pkt.10

Dodać nowy zapis do działania: budowa, rozbudowa lub remont ścieżek spacerowych

Nie dodano nowego punktu do działania nr 10, działanie to kwalifikuje się pod  rozdział V, pkt 7 – inicjatywa lokalna

 

Do pobrania: PDFSprawozdanie z konsultacji społecznych 2012.pdf

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tina Juchniewicz
Data wytworzenia: 2012-11-08
Data udostępnienia: 2012-11-08

 

 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
BURMISTRZ KRAPKOWIC
 
ogłasza konsultacje społeczne dotyczące „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.
 
 

Przedmiot konsultacji:

Roczny „ Program współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.”

 

Cel konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących rocznego „ Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

 

Termin konsultacji:

- Termin rozpoczęcia konsultacji: 09 październik 2012 r.

- Termin zakończenia konsultacji: 29 październik 2012 r.

 

Forma konsultacji:

Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „ formularzu konsultacji” w terminie od 09 października 2012 r.  do 29 października2012 r.           

Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul. 3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: . Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie ( decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.

Zasięg terytorialny konsultacji:

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( DZ. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Organizacyjny, Sportu i Turystyki – Urząd Miasta i Gminy Krapkowice

Tel. 77 44 66 822,

Projekt programu wraz z formularzem konsultacji dostępny jest na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice: www.bip.krapkowice.pl; www.krapkowice.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

ZAŁĄCZNIKI:
 
 
Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2012-10-09
Data udostępnienia: 2012-10-10

 

 
 
 
 
 
 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
Burmistrz Krapkowic ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”.
 
Cel konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok”
 
Termin konsultacji: 18 października - 7 listopada 2011 roku
 
Forma konsultacji: Konsultacje przeprowadza się w formie pisemnej. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można zgłaszać na „formularzu konsultacji” w terminie od 18.10.2011 do 07.11.2011 r. Wypełnione formularze należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice ul.3 Maja 17 lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sport@krapkowice.pl. Niezgłoszenie uwag i wniosków w terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) oznacza rezygnację z prawa do ich wyrażenia.
 
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Krapkowice.
 • Zarządzenie Nr 150/2011 z dnia 18.10.2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok” [więcej»]
   
 • Ogłoszenie Burmistrza Krapkowic z dnia 18 października 2011 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych [więcej»]
 • Formularz konsultacji do projektu „program współpracy gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2012 rok" [więcej»]
   
 • Program współpracy gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok [więcej»]

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Kasiura - Burmistrz Krapkowic
Data wytworzenia: 2011-10-18
Data udostępnienia: 2011-10-19

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  04-10-2010
  przez: Tomasz Ślęzak
 • opublikowano:
  04-10-2010 17:27
  przez: Beata Stępniowska
 • zmodyfikowano:
  26-05-2017 13:18
  przez: Sandra Sobota
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
  odwiedzin: 1802